Türkiye Ziraatinin Özellikleri

Türkiyede Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri

 TÜRKİYE ZİRAATİNİN ÖZELLİKLERİ

1.Ekim Alanlarının Dağınıklığı
2.Ekim Alanlarını Genişletme İmkânı
3.Toprağın Mülkiyet Durumu
4.Zirai Verim
5.Zirai Araçları
6.Sulama Problemi
7.Gübre Problemi
8.Tohum Problemi
Ekim Alanlarının Dağınıklığı
Türkiye’de ekili-dikili topraklar genellikle dağınık ve oldukça küçük parçalar halindedir. Ekim alanları Anadolu bozkırı içinde sanki bir vaha manzarası göstermektedir.
 Ekim Alanlarını Genişletme İmkânı
•Türkiye yüzölçümüne göre pek fazla bir yer kaplamayan ekim alanlarını küçük bir çaba ile 2-3 katına çıkartmak ve böylece hızla artmakta olan nüfusu, yalnız tarım kaynaklarının gelişmesi ve genişlemesi ile beslenmek mümkündür. Bunun için bataklıkları kurutmak, sulamayı sağlamak, özel tarım metodlarını kullanmak, “hayvancılığımıza zarar vermeden mera ve otlakları tarla haline çevirmek” yeter.
Toprağın Mülkiyet Durumu
Türkiye’de tarım topraklarının çok parçalı oluşu ve mülkiyet durumu en büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır. 1973 yılında çıkarılan “Toprak ve Tarım Reformu Kanunu” “ çıkarılmış ise de amacına yeterli kadar hizmet edememiş ve bu kanun 1976 yılında Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.
Zirai Verim

Ziraatte verimlilik, toprağın veriminin artırılması ile olur. Verim belli bir toprak parçası üzerinde elde eilen ürün olup çeşitli şekillerde söylenmektedir. (Dönüm veya hektar başına alınan ürünün kilogram olarak miktarıdır.) verimde meydana gelen değişmeler 2 şekilde olmaktadır

1.Yıldan yıla verimde görülen artışlar ve eksilmeler.

2.Ortalama verimin zaman içinde bir yönde gösterdiği değişiklik.

Zirai Araçlar
Toprakların kısa sürede ve zamanında sürülmesi, hasadın zamanında yapılabilmesi günümüzde makineleşme ile mümkündür.Ülkemizde makineleşme ile birlikte;Çayır ve mera alanları sürülerek tarım alanları genişlemiş,Tarım ürünlerinin üretim miktarında ve veriminde artışlar olmuş,Tarım da insan ve hayvan gücüne duyulan ihtiyaç azalmış ve ortaya çıkan işsizlik köyden kente göçe neden olmuştur.
Türkiye’de bazı alanlarda makineli tarıma tam geçilememiştir. Bu durumun sebepleri şunlardır:1.Makine kullanımına elverişli olmayan engebeli arazilerin varlığı (Doğu Karadenizkıyı şeridi gibi)
2.Makine fiyatlarının çiftçinin alım gücünün üstünde olması
3.Bazı bölgelerde işgücünün daha ucuz olması
4.Makine kullanımının ekonomik olmayacağı küçük işletmelerin bulunması
Sulama Problemi

Türkiye’de tarımsal verimi etkileyen en önemli faktör sulamadır.Ülkemizin büyük bir bölümü kurak ve yarı kurak iklimin etkisindedir. Çoğu yerde tarımsal faaliyetin yoğunlaştığı yaz döneminde, kuraklık hüküm sürmektedir. Bu da tarımdaki su ihtiyacını artırmaktadır. Ayrıca, yağışların düzensiz düşmesi, özellikle tahıl tarımının yaygın olduğu sahalarda, nadas uygulaması yapılmakta ve her yıl üretimde dalgalanmalara neden olmaktadır.Nadas sulama imkanının olmadığı sahalarda toprağın 1 yıl boyunca su tutması için boş bırakılmasıdır.Nadas verim düşüklüğüne neden olan olaylardan biridir.

Türkiye’de sulama yaygınlaştırılırsa;
1.Kuru tarım (nadas) metodu uygulaması sona erer.
2.Bir yılda, birden fazla ürün alınan sahalar genişler.
3.Tarım iklime bağımlılıktan kurtulur ve bilhassa tahılların üretiminde yıllara göre dalgalanmalar azalır.
4.Üretimde süreklilik sağlanır.
5.Ürün artışı sağlanır.
6.Tahıl tarımı yerine, sebze ve meyve tarımı ile endüstri bitkileri ekimi yaygınlaşır.
7.Çiftçilerin tarım ürünlerindeki verimi ve geliri artar. Buna bağlı olarak, göç olayında azalma görülür.
8.Tarımın milli gelir içindeki ve ihracatındaki payı artar.

Gübre Problemi
Sulamadan sonra, verimi artıran en önemli faktör gübrelemedir.
Toprağın devamlı kullanılması minerallerin azalmasına neden olmakta ve verimi azaltmaktadır. Gübreleme ile mineral takviyesi yapılarak toprağın verimi artırılmaya çalışılır. Gübre, doğal ve hayvansal gübre olarak ikiye ayrılır.Hayvansal gübreler Doğu Anadolu bölgesinde yakacak olarak kullanılmaktadır.Kimyasal gübreler pahalı oldukları için devlet sübvansiyon uygulayarak çiftçiye destek olmaktadır.
Tohum Problemi
Tarım ürünlerinden yüksek verim elde edilmesi, sulama ve gübrelemenin yanında kaliteli tohumun kullanılmasıyla da yakından ilişkilidir.Tohum ıslahı, melezleştirme ve iyi tohumların seçilmesi şeklinde yapılır.Tohum Islahı İstasyonları,devlet Tarım İşletmeleri ve Ziraat Fakülteleri tohum ıslahı ile uğraşan kuruluşlardır.
Türkiyede Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri
Türkiyede Yetiştirilen Başlıca Tarım Ürünleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir